நைட்டிக்குள் இருந்த பழமும் குழியும்

நான் அப்படியே நிற்க, அவங்க என்னிடம் “வா ரகு, என்ன அவசரமா வந்தீருக்கே, என்ன விஷயம்”