பிரௌன் கலர் பூனை முடி

இப்ப சீக்கிரம் வேலையை முடிங்க”. அக்காவின் குரல்.